• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Hieronder vindt u uitgebreide informatie en handige links op het gebied van wet- en regelgeving aangaande persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werkgever, werknemer én opdrachtgever verantwoordelijk

Volgens de ARBO-wet ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkplek bij de werknemers en hun werkgever. Een beheerder of gebouweigenaar die opdrachten verstrekt aan bedrijven en personen om werkzaamheden uit te voeren, worden juridisch als (mede)opdrachtgevers gezien en kunnen op basis van het burgerwetboek aansprakelijk worden gehouden wanneer zij tekort zijn geschoten in het nemen van hun verantwoordelijkheid.

Veiligheid op locatie
Voor bedrijven waarvan de medewerkers voortdurend op andere locaties werken is het onhaalbaar om overal vooraf de locatie te beoordelen op aanwezige veiligheidsmiddelen. Daarom wordt er van de opdrachtgever, als beheerder van de werkplek, verwacht dat de werkplek veilig is ingericht. Als er bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden op een dak zonder veiligheidsvoorzieningen iemand ten val komt, kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Goede voorlichting van groot belang
Het gebruikmaken van de juiste beschermingsmiddelen bij een bepaalde activiteit kan het verschil maken, net als een correcte reiniging en goed onderhoud van deze middelen. Ook bewustwording bij werknemers is belangrijk. Als een werkgever de juiste gehoorbescherming ter beschikking stelt, maar er niet bij vertelt hoe en wanneer de werknemer deze dient te gebruiken, wordt het risico op gehoorbeschadiging immers niet kleiner. De werkgever dient hiertoe maatregelen te treffen door voorlichting, trainingen, toezicht te houden op het gebruik en te zorgen voor regelmatig onderhoud.

Niet alleen een kostenpost, ook kostenbesparend
Voor de werkgever zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet alleen een kostenpost. Een veilige werkplek met voldoende persoonlijke veiligheid voor medewerkers voorkomt verzuim door ongevallen en ziekte. Ter illustratie, in Nederland leidden arbeidsongevallen in 2013 tot 192.000 ziekmeldingen en een totale kostenpost van € 1,2 miljard. Investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen is dus niet alleen van belang om arbeidsongevallen te voorkomen, maar kan ook kosten besparen.

Arbeidshygiënische strategie
De Arbowet verlangt van werkgevers dat zij de benodigde maatregelen in een bepaalde volgorde nemen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk. Dat wordt een arbeidshygiënische strategie genoemd.

De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:

• Bronmaatregelen
De werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.

• Collectieve maatregelen
Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.

• Individuele maatregelen
Als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn of (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (ploegendiensten of taakroulatie).

• Persoonlijke beschermingsmiddelen
Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en veiligheidsbrillen.

Inspectie SZW
Als de Inspectie SZW constateert dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet worden gebruikt, dan kan behalve de werkgever ook de werknemer in overtreding zijn. De werkgever kan de verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken vastleggen in de arbeidsovereenkomst of in de huisregels. De werkgever heeft de plicht naast het geven van voorlichting en instructies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ook afdoende toezicht te houden.

Handige links

Website Rijksoverheid: arbeidsomstandigheden

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

CE-markering persoonlijke beschermingsmiddelen

Normoverzichten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het Arboportaal

Website Arbouw, voor gezond en veilig werken

NEN- EN Normeringen persoonlijke beschermingsmiddelen

Website Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: risico’s van stoffen

Brochure Veilig werken op hoogte van Inspectie SZW