• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Technische Unie B.V

Technische Unie B.V., gevestigd te Amstelveen, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 21 december 2009, onder nummer 110/2009.

Deel A Algemeen

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden voor de levering van diensten en zaken zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten waarbij Technische Unie (hierna: 'TU') diensten of zaken aan een derde verstrekt of anderszins een opdracht van die derde (hierna: 'de Wederpartij') aanvaardt, één en ander in de ruimste zin van het woord.
1.2 Deel A van deze voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten. Deel B van deze voorwaarden is (aanvullend) van toepassing indien en voor zover de overeenkomst (mede) voorziet in de levering van diensten.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de Wederpartij in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door TU schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Tussen TU en de Wederpartij staat vast, dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Offerte, aanbiedingen en overeenkomst

2.1 Alle offertes, prijscouranten, aanbiedingen en overige mededelingen van TU zijn steeds vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst tussen TU en de Wederpartij komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door TU van de aanvaarding van de aanbiedingen en offertes door
Wederpartij, dan wel vanaf het tijdstip waarop door TU met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

3. Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens

3.1 De in prijscouranten, facturen, folders, catalogi, voorraadlijsten, circulaires, elektronische gegevensdragers, website en ander reclamemateriaal van welke aard dan ook van TU vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen lengte van de kabel is de bestelde lengte met een afwijking van maximaal plus of min 5%. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is TU niet aansprakelijk.
3.2 De intellectuele eigendomsrechten op de door TU en/of in opdracht van de Wederpartij gemaakte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, modellen en vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij TU.
3.3 De Wederpartij is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TU, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.
3.4 De in dit artikel genoemde afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen door TU wordt vervaardigd en/of gepubliceerd, blijft haar volledig eigendom en dient op haar verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.
3.5. Voor onjuistheden in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen e.d. voorkomende in onder artikel 3.1. vermelde informatiedragers van TU, is zij niet aansprakelijk.

4. Prijzen

4.1 Door TU opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat zij steeds gebaseerd zijn op de op bij de aanvrage verstrekte gegevens en levering af-fabriek, koersen van buitenlandse valuta, assurantiepremies, vrachten, margeregelingen en andere kosten, en hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
4.2 Indien na datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is TU gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd.
4.3 Door TU verleende handelskortingen gelden slechts voor orders met een brutowaarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens nader door TU vast te stellen grens.

5. Governance en integriteit

5.1 De Wederpartij voldoet in haar bedrijfsvoering in het algemeen en bij de uitvoering van overeenkomsten met TU in het bijzonder aan alle bepalingen van geldende weten regelgeving, waaronder nadrukkelijk begrepen, doch niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot mededinging, corruptie en milieu.
5.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 is het de Wederpartij uitdrukkelijk verboden door of namens haar, personeel van TU of diens bij de overeenkomst betrokken hulppersonen, op enigerlei wijze geld, goederen of diensten toe te zeggen, aan te bieden of te verstrekken.
5.3 In geval van niet naleving van het in artikel 5.1 of 5.2 bepaalde, is TU gerechtigd, onverminderd haar overige rechten uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden (waaronder begrepen haar recht op schadevergoeding) en in afwijking van het bepaalde in artikel 22.3, de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

6. Levering

6.1 Alle leveringen binnen Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschieden op de conditie: 'vrachtvrij afleveringsadres'.
6.2 TU heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Wederpartij.
6.3 Voor leveringen per afleveradres met een totaalwaarde beneden een door TU telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behoudt TU zich voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal een bestellingentoeslag worden berekend volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslagtarief.

7. Risico en vervoer

7.1 Het risico van TU te leveren zaken gaat geheel over op de Wederpartij bij de feitelijke aflevering der zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres. De prijzen van TU zijn mede op deze faciliteit gebaseerd en bij offertes, facturen e.d. wordt dienaangaande steeds een apart bedrag vermeld, welk bedrag evenwel onderdeel van de prijs uitmaakt. Reparatiegoederen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze franco zijn verzonden.

8. Emballage

8.1 Tenzij de zaken door TU worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor de eigen leverancier TU niet separaat belast, worden de verpakkingskosten de Wederpartij extra in rekening gebracht.
8.2 Door TU berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd, mits deze binnen een (1) maand na de datum van betrokken levering leeg en in onbeschadigde staat vrachtvrij door de Wederpartij wordt geretourneerd.
8.3 De Wederpartij is verplicht alle kabelhaspels en de groene afleverbakken binnen drie (3) maanden resp. 1 maand na de leveringsdatum in onbeschadigde en direct bruikbare staat vrachtvrij te retourneren. Indien de Wederpartij na te zijn aangemaand door TU zijn verplichting niet nakomt, komen alle kosten voortvloeiende uit de te late retourzending en de kosten van vervanging voor zijn rekening. Voor elke, niet retour ontvangen, groene afleverbak wordt een bedrag van tien euro per bak in rekening gebracht. Deze bak is eigendom van Technische Unie en het gebruik valt onder de algemene leveringsvoorwaarden. Wederpartij zal de bakken als een goed huisvader dienen te bewaken en de bodem modder- en vuilvrij te houden.

9. Levertijden

9.1 De door TU opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door TU is gegarandeerd.
9.2 Afgezien van gevallen waarin TU terzake een garantie heeft verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van haar mogelijkheden.
9.3 De overeengekomen levertermijn vangt aan op de dag dat TU de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden van de Wederpartij.
9.4 Bij niet tijdige levering dient TU schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Wederpartij om haar verplichtingen alsnog in een redelijke termijn na te komen.
9.5 Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichtingen van TU redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten.
9.6 Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij, behoudens hetgeen is opgenomen in artikel 22.3 van deze voorwaarden, geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de Wederpartij opzet of bewuste roekeloosheid van TU bewijst.
9.7 Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is TU gerechtigd tot deelleveringen. Dat geldt niet in het geval dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. In het geval van deelleveringen is TU eveneens gerechtigd overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden elke deellevering afzonderlijk te factureren.
9.8 Onverminderd het hier vorenstaande geldt voor overeenkomsten op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd worden verdeeld. Indien dit niet geschied, is de Wederpartij zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is TU gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop TU geen invloed op kan uitoefenen, waardoor zij niet instaat is haar verplichtingen na te komen. Overmacht ontslaat TU van haar contractuele verplichtingen.

11. Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidsstelling en annulering

11.1 TU is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang de Wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst tussen de Wederpartij en TU voortvloeiende verplichting jegens laatstgenoemde.
11.2 TU is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de Wederpartij daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
11.3 Annulering door de Wederpartij van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van TU. Indien TU akkoord gaat met de annulering, is de Wederpartij aan TU een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst aan TU zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van TU op volledige vergoeding van kosten en schaden.

12. Betaling

12.1 De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van TU. Afwijkende betalingsregelingen of contante betalingen, dienen vooraf schriftelijk door TU te worden bevestigd.
12.2 De in artikel 12.1 bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn. Indien geen volledige betaling of indien geen volledige betaling in termijnen heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten) gerechtelijke surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling van de Wederpartij is aangevraagd c.q. is uitgesproken, wordt de Wederpartij geacht in verzuim te zijn en is zonder nader ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment de vordering op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en de geldende Nederlandse wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een (1) maand als een volle maand wordt aangemerkt over het openstaande opeisbare bedrag (hoofdsom inclusief kredietkostenvergoeding van 1,5 % per maand en wettelijke handelsrente).
12.3 Indien TU in verband met niet-tijdige betaling (buiten) gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de Wederpartij, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van 50, - euro bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
12.4 TU is gerechtigd om -ongeacht afwijkende voorschriften of bepalingen - alle betalingen in een door TU te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen de Wederpartij van levering, rente en/of kosten aan TU verschuldigd is.
12.5 De Wederpartij is gerechtigd voorzover overeengekomen en mits dit op de factuur uitdrukkelijk is vermeld een kredietbeperkingstoeslag (KTB) van 1,5% in mindering te brengen op het factuurbedrag, indien de betaling binnen de termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum plaatsvindt.
12.6 Indien de Wederpartij uit welken hoofde dan ook een of meer (tegen)vorderingen op TU heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en), deze afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Wederpartij surséance van betaling en/of faillissement of schuldsanering heeft aangevraagd c.q. is uitgesproken.

13. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

13.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van TU tot aan het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij TU zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is de Wederpartij gehouden de door TU geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geidentificeerd als eigendom van TU te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van TU ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.
13.2 Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door de Wederpartij voor eigen rekening en risico gehouden.
13.4 Indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens TU niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de Wederpartij verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, eventueel de bestanddelen en/of daaruit nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan TU ter beschikking te stellen. Indien de Wederpartij hieraan niet meewerkt, is TU zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de Wederpartij reeds nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleend om daartoe al die plaatse te betreden, waar de eigendommen van TU zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave zullen ten laste van de Wederpartij worden gebracht.
13.5 De Wederpartij is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de Wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak toch aan een derde aflevert, is de Wederpartij verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden.
13.6 TU verschaft aan de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens TU heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van pandrecht van de TU, mede ten behoeve van andere aanspraken die TU op de Wederpartij heeft. De wederpartij zal op eerste verzoek aan TU alle medewerking verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn.

14. Geschiktheid en kwaliteitsnormen

14.1 TU garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de Wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting vanTU strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
15. Reclamaties en retournering van zaken
15.1 De Wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst uiterlijk op de zevende (7e ) dag na leveringsdatum bij TU worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Wederpartij aanvaard. De Wederpartij dient de gebrekkige zaken ter beschikking van TU te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Ingeval van niet zichtbare gebreken geldt het vermelde onder artikel 15.6.
15.2 Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Wederpartij hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het vorenstaande binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan TU te berichten.
15.3 De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met een van de verkoopmedewerkers van TU heeft plaatsgehad. Het voorgaande geldt ook indien TU zich akkoord heeft verklaard met retournering van zaken ter reparatie zonder dat van een reclamatie sprake is geweest.
15.4 Indien zaken door de Wederpartij zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is TU tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
15.5 Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.
15.5 Reclamaties met betrekking tot gebrekkige zaken, welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.
15.6 Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor TU ontstaan, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
15.7 Indien sprake is van aan TU ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de Wederpartij geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
15.8 Onder de door TU te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. De geleverde zaken worden retourgenomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum. Speciaal voor de Wederpartij bestelde zaken worden in geen geval
retourgenomen.
15.9 Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zal de Wederpartij belast worden voor zgn. 'crediteringskosten', die bestaan in 3% per zending met een minimum van 6,80 euro (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van 2,25 euro), met dien verstande dat voor apparaten met een waarde van meer dan 225, - euro een vast bedrag van 11, - euro per apparaat in rekening wordt gebracht.
15.10 Er wordt één bedrag in rekening gebracht met als omschrijving 'crediteringskosten' (omvattende vracht- en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de Wederpartij niet van betaling overeenkomstig de factuur.

16. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

16.1 Zaken/producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door TU geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voert TU ook zaken/producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door TU aangeboden zaken/producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze zaken/producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor volledig risico van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart TU voor alle mogelijke schade en kosten deswege.

17. Informatieverplichtingen

17.1 Onverminderd alle overige rechten van TU is de Wederpartij, indien deze voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat zij tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, verplicht TU daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van dat tekortschieten.
17.2 De Wederpartij verplicht zich om TU steeds actief van alle informatie te voorzien die in het kader van de overeenkomst voor TU van belang kan zijn.
17.3 Het niet (tijdig en/of volledig) voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel 17 leidt ertoe dat de Wederpartij zich terzake niet op overmacht kan beroepen.

18. Schade en Aansprakelijkheid

18.1 TU, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de Wederpartij met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door TU of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.
18.2 Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfstagnatie, zelfs indien TU in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.
18.3 Het in onderdeel 18.1 en 18.2 genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de Wederpartij opzet of bewuste roekeloosheid van TU bewijst, in welk geval TU echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de Wederpartij.
18.4 De aansprakelijkheid van TU ingevolge artikel 18.3 is te allen tijde beperkt tot vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor het verkochte en/of geleverde gefactureerde bedrag, dan wel (bij levering van diensten) tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks steeds ter keuze van TU.
18.5 De door TU geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1 garandeert TU echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van
aanduiding verstrekt.
18.5 Indien de overeenkomst met de Wederpartij zaken betreft die TU van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Wederpartij geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van TU uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

19. Vrijwaring

19.1 De Wederpartij vrijwaart TU tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins. welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de gesloten overeenkomst(en) en daarbij door TU geleverde zaken en/of diensten als gevolg van vorderingen van derden. Voorts vrijwaart de Wederpartij TU tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door TU verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van TU.

20. Tekortkoming TU

20.1 In geen geval is sprake van een tekortkoming van TU, indien:
a. en zolang de Wederpartij jegens TU in verzuim is;
b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig
of ondeskundig zijn behandeld;
c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

21. Verval garantieverplichting

21.1 Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, of indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De Wederpartij kan niet betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.
21.2 De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door TU toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van een brand of van een ander toeval.

22. Verzekering

22.1 De Wederpartij heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid en zal TU op eerste verzoek, inzage in de desbetreffende polis(sen) verschaffen. De Wederpartij verplicht zich - terstond nadat hij door TU aansprakelijk is gesteld - alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen op eerste verzoek aan TU te cederen.

23. Ontbinding overeenkomst

23.1 De Wederpartij zal een met TU gesloten overeenkomst te allen tijde stipt nakomen en zonder afwijkingen uitvoeren.
23.2 TU is gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van TU op volledige vergoeding van de Wederpartij van kosten en schade, per aangetekende brief te ontbinden, indien:
- de Wederpartij weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 11.2 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;
- de Wederpartij in strijd handelt met hetgeen in artikel 9.8 is opgenomen;
- de Wederpartij (bij natuurlijk persoon) overlijdt;
- de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert;
- de Wederpartij failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraag;
- sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de Wederpartij of overgang van diens onderneming;
- sprake is van de ontbinding van (een deel van) de vennootschap van de wederpartij;
- sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van de Wederpartij;
- beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Wederpartij wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven;
- de wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens TU en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen zeven (7) dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.
23.3 Naast hetgeen in artikel 23.2 is opgenomen, kunnen nadat de overmacht aan de zijde van TU als bedoeld in artikel 10.1 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de Wederpartij als TU de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding
geleden of te lijden schade.
23.4 Alle vorderingen welke TU in het geval bedoeld in dit artikel op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
23.5 Onverminderd haar overige rechten heeft TU in de situaties als omschreven in artikel 23.2 en 23.3 het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten.
23.6 Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van TU die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.

24. Overdracht van rechten en verplichtingen

24.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TU is het de Wederpartij niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook (in eigendom) over te dragen.
24.2 TU is bevoegd de overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (ex artikel 2:24b BW). Voor zover vereist verleent de Wederpartij hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.

25. Aansprakelijkheid Wederpartij

25.1 Indien door TU enige overeenkomst wordt aangegaan met een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, stelt de directie van dat lichaam, althans diegene die dat lichaam bij het aangaan van de overeenkomst tegenover TU vertegenwoordigde, zich jegens haar garant voor nakoming van alle verplichtingen welke uit die overeenkomst voor dat lichaam voortvloeien.

26. Geheimhouding en communicatie

26.1 De Wederpartij zal voorafgaand aan alsmede na tekening van de overeenkomst door beide partijen, noch na beëindiging van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TU, geen informatie aan derden verstrekken over de overeenkomst, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruiken van de overeenkomst voor publicitaire doeleinden.
26.2 De Wederpartij, haar personeel en/of de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende TU die zij in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van klanten en/of andere relaties van TU, waarvan Wederpartij uit hoofde van haar functie kennis neemt.
26.3 De Wederpartij zal de door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (werknemers en/of) derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding verplichten.

27. Wijziging voorwaarden

27.1 TU behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de Wederpartij gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Wederpartij niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt de Wederpartij geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

28. De bevoegde rechter en toepasselijk recht

28.1 Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van TU, te weten de rechtbank te Amsterdam, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard.

29. Diversen

29.1 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan in te stemmen met alternatieve bepalingen die voor wat betreft inhoud, strekking,
bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.

30. Deponering voorwaarden en publicatie daarvan

30.1 Deze algemene voorwaarden van Technische Unie B.V. zijn gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer: 110/2009 op d.d. 21 december 2009 en bij de Kamer van Koophandel en Fabriek te Amsterdam onder nummer 33235014 op d.d. 8-1-2010, alsmede gepubliceerd op www.technischeunie.nl en in de gidsen van Technische Unie.

Deel B Aanvullende Voorwaarden met betrekking tot de levering van diensten


Indien en voor zover TU diensten aan de Wederpartij levert, zijn naast de in deel A genoemde bepalingen tevens de hierna volgende voorwaarden van toepassing.
31.1 De Wederpartij, diens personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht alle (wettelijke) voorschriften, voorwaarden en bepalingen, voor zover betrekking hebbend op de door of vanwege TU uit te voeren diensten, op het object van de Wederpartij strikt na te leven en in acht te nemen.
32.1 De Wederpartij verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, op het project alwaar werknemers van de TU of derden voor haar werkzaam zijn, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving.
33.1 De Wederpartij zal er voor zorg dragen dat de door de medewerkers van de TU of derden voor haar op het project te gebruiken faciliteiten (bijvoorbeeld de bouwliften en hijskranen) steeds voldoen aan alle geldende veiligheidseisen en constant in deugdelijke staat verkeren. Wederpartij zal daartoe op regelmatige basis een inspectie uitvoeren.
34.1 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van TU of door haar ingeschakelde derden, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden op het project (ook bij gebruikmaking van door de Wederpartij ter beschikking gestelde hulpmiddelen) en vrijwaart de TU voor alle schade dienaangaande waaronder alle aanspraken van werknemers van TU en door haar ingeschakelde derden.
35.1 De Wederpartij vrijwaart de TU voorts voor aanspraken van derden jegens de TU of haar personeel of ingeschakelde derden, ter zake van het verlies van of schade aan goederen of personen uit hoofde of verband houdende met de doorde TU ten behoeve van de Wederpartij op het project te verrichten diensten of werkzaamheden.
36.1 De Wederpartij zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor TU werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van 1.500, - euro per overtreding, vermeerderd met
een bedrag van 1.100, - euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De TU kan in voorkomend geval ook kiezen voor het recht op volledige schadevergoeding.
37.1 Tijdige ter beschikkingstelling van materiaal (hulpmiddelen) door de TU op de bouw (project) zal alleen dan plaatsvinden wanneer zowel de gebruikersovereenkomst als de projectovereenkomst tenminste zes (6) weken voor de start van het project door TU van de Wederpartij voor akkoord getekend retour ontvangen is. Eventuele meerkosten door latere opgave en/of op een later tijdstip aangepaste wensen zullen aan de Wederpartij door TU worden doorberekend.
38.1 De Wederpartij dient op het project zelf zorg te dragen voor de benodigde los- en hijsmiddelen. Indien de Wederpartij niet voorziet in zodanige juiste (en in goede staat verkerende) hulpmiddelen op de bouw, als bijv. een kraan e.d. voor verticaal transport, zullen de meerkosten welke TU moet maken voor inschakeling van deze hulpmiddelen volledig aan de Wederpartij worden doorberekend.
39.1 TU draagt zorg voor het aanleveren van de materialen op de door de Wederpartij aangegeven locaties op de verdiepingen. Dit betreft het interne transport van materialen met behulp van een trolley, via de bouwliften of kranen, naar de aangegeven locaties.
40.1 De bouwdelen op het project dienen steeds voldoende bereikbaar te zijn. Het gebruik van bouwliften en hijskranen door medewerkers van TU op het project heeft geen financiële consequenties voor TU. Deze worden door de Wederpartij steeds kosteloos ter beschikking gesteld.
41.1 In geval er een specifieke tijdswens van de Wederpartij voor aflevering van materialen op het project bestaat en er extra kosten voor het vervoer daarvan gemaakt moeten worden, dan zal TU deze volledig doorberekenen aan de Wederpartij.
42.1 De projectmedewerker van TU welke de logistiek zal verzorgen, zal ten hoogste 8 uur per dag beschikbaar worden gesteld aan de Wederpartij, de werktijd van deze medewerker zal plaatsvinden gedurende kantooruren, niet meer dan 5 dagen per week. Eventuele afwijkingen dienen vooraf te worden besproken met de manager van het Verkoopkantoor van TU. Meerkosten zullen worden doorberekend aan de
Wederpartij.
43.1 TU verzorgt de logistiek op de bouw (projekt) volgens vooraf schriftelijk gemaakte afspraken of, indien van toepassing, op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief.
44.1 Voor het interne transport en het voorraadbeheer van de MSU kasten, alsmede de container op het project zelf, stelt TU een ter zake kundig persoon aan de Wederpartij ter beschikking. Deze persoon draagt zorg voor het aanleveren van de overeengekomen (generieke) materialen op de Wederpartij aangegeven locaties op de verdiepingen. De door TU ter beschikking gestelde medewerker zorgt mede voor het op peil houden van de grijpvoorraden en adviseert de Wederpartij in de bij te bestellen materialen.
45.1 De Wederpartij dient steeds zelf voldoende maatregelen te treffen teneinde een Container en/of MSU kast op het project deugdelijk te kunnen afsluiten.
46.1 De Wederpartij dient steeds zelf de benodigde maatregelen te treffen teneinde vervreemding en/of fraude en/of andersoortige niet toegestane verdwijning van de aanwezige voorraad van de hulpmiddelen op het project te voorkomen. TU is niet aansprakelijk jegens de Wederpartij voor enige vorm van (mede gevolg) schade vanwege vervreemding, fraude, en/of andersoortige niet toegestane verdwijning en/of
beschadiging van zowel de door TU aan de wederpartij op het project ter beschikking gestelde hulpmiddelen, als de in deze hulpmiddelen aanwezige artikelen. Een gestelde vervreemding, fraude, verdwijning van hulpmiddelen en verwante zaken behoort steeds tot de risicosfeer van de Wederpartij.
47.1 Bestellingen zullen door de Wederpartij via door haar aangewezen bevoegde personen worden geplaatst. TU dient vooraf door de Wederpartij te worden geinformeerd over deze bevoegde personen.
48.1 Indien tussen TU en de Wederpartij wordt overeengekomen dat de bouwplaatsmedewerker van TU in voorkomend geval, in opdracht van de klant, bestellingen bij de TU mag plaatsen, blijft de Wederpartij zelf steeds geheel verantwoordelijk voor de door de TU-medewerker voor en namens de Wederpartij gedane bestelling. Eventuele daarbij ontstane onjuistheden en/of fouten van de TU-medewerker blijven geheel voor rekening en risico van de Wederpartij. TU is nimmer aansprakelijk voor daardoor bij de Wederpartij ontstane schade en vrijwaart TU dienaangaande tevens voor mogelijke aanspraken van derden.
De Wederpartij dient steeds zelf de juiste voorzieningen te treffen om dergelijke onjuistheden en/of fouten van de TU-medewerker (en eventuele daaruit volgende schade) te voorkomen. Genoemde medewerker van de TU zal in geen geval bestellingen mogen plaatsen bij andere leveranciers dan de TU.
49.1 De projectmedewerker van de TU volgt alle (veiligheids)instructies en eisen die op de bouwplaats (het project) gelden. Dit geldt ook voor de redelijke aanwijzingen en instructies van de Wederpartij bevoegd personeel. Deze instructies en eisen dienen minimaal te voldoen aan de normen die bij de wet zijn bepaald en de Wederpartij zal gedurende de looptijd van het project regelmatig controleren op de naleving van de
wetten en voorschriften op het project. De wederpartij zal in voorkomend geval zulks periodiek tezamen met TU uitvoeren, doch in ieder geval de TU op regelmatige basis voorzien van informatie over de stand van zaken op het project.
50.1 De projectmedewerker van de TU ontvangt en controleert de goederen op het Project uit naam van de Wederpartij. Zodra de goederen zijn afgeleverd en gecontroleerd op het project komend deze goederen voor risico van de Wederpartij. Eventuele schade/diefstal ontstaan na ontvangst komt voor rekening van de Wederpartij. Dit laatste geldt voor de totale materiaalstroom welke via de TU medewerker wordt verwerkt op de bouwplaats (het project).
51.1 Pakbonnen worden door de projectmedewerker van de TU zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan als bewijs van levering aan de daarvoor verantwoordelijke persoon van de Wederpartij overhandigd. De Wederpartij dient zelf maatregelen en/of/ voorzieningen te treffen teneinde deze overhandigde pakbonnen op de bouw voldoende te administreren.
52.1 Indien tijdens de duur van de door de TU met de Wederpartij gesloten overeenkomst kosten- en prijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is TU gerechtigd het met
de Wederpartij overeengekomen tariefafspraken tussentijds te verhogen. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop de TU en de Wederpartij de overeenkomst hebben gesloten.
53.1 Indien en voor zover Uitbesteding; Verplichtingen sociale verzekering- en belastingwetgeving. De bepalingen uit dit artikel zijn alleen van toepassing indien de TU verplichtingen uit de overeenkomst door
derden, te weten anderen dan haar eigen medewerkers in loondienst, laat uitvoerenrespectievelijk wenst te laten uitvoeren.
53.2 TU is bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten.De Wederpartij verklaart zich daarmede bij voorbaat akkoord. TU vrijwaart de Wederpartij voor iedere vordering die een uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen en/of belastingdienst op de Wederpartij op grond van inleners- en/of ketenaansprakelijkheid pretendeert te hebben.
53.3 De TU staat tegenover de Wederpartij in voor de tijdige nakoming van al haar verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke belasting- en sociale verzekeringswetgeving ten aanzien van de werknemers die door TU, of door een door TU ingeschakelde derde, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te werk gesteld zijn of zullen worden.
53.4 TU zal, op eerste verzoek van de Wederpartij, vóór en/of na de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk de naam en het adres van de uitvoeringsinstantie werknemers-verzekeringen opgeven waarbij TU is ingeschreven, het aansluitingsnummer waaronder TU bij die uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen is ingeschreven alsmede haar loonbelastingnummer.
53.5 TU zal op eerste verzoek via de Wederpartij een verklaring van de uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen en de belastingdienst overleggen over betalingsgedrag van TU, welke verklaring niet ouder mag zijn dan drie maanden.
53.6 TU zal de Wederpartij, voor zover er werkzaamheden in het kader van de overeenkomst plaatsvinden op het terrein van de Wederpartij, op eerste verzoek voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst alsmede van week tot week tijdens die uitvoering een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door TU, of door een door hem ingeschakelde derde, in het kader van die uitvoering
te werk gesteld zijn of zullen worden, bevattende hun naam, voornamen, adres en woonplaats, geboortedatum en -plaats en burger servicenummer, alsmede van al deze werknemers een afschrift van een document als bedoeld in art. 1 van de Wet op de Identificatieplicht (Stb. 1993, 660). Voor werknemers met de nationaliteit van een niet EU-Staat zal TU tevens een afschrift van hun werkvergunning alsmede van
hun arbeidsvoorwaarden verschaffen. Voor werknemers uit een EU-Staat zal TU een detacheringverklaring kunnen verschaffen.
53.7 TU zal de Wederpartij op eerste verzoek telkenmale de loonstaten van de voornoemde werknemers ter inzage verstrekken, alsmede van week tot week schriftelijk opgave doen van de plaats(en) waar door die werknemers werk is verricht en van de op die plaats(en) door die werknemers gewerkte uren. TU staat er voor in dat haar werknemers en/of de werknemers van een door TU bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derde zich te allen tijde desgevraagd aan de Wederpartij kunnen legitimeren.
53.8 TU zal ten genoegen van de Wederpartij moeten aantonen dat zij c.q. de door haar, bij de uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde derde een zodanig voldoende administratie voert, dat daaraan duidelijk kan worden ontleend welke bedragen voor loonbelasting en voor premies terzake de sociale verzekeringswetten ten aanzien van de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde werknemers, zijn verschuldigd.
53.9 In het geval de Wederpartij op grond van onder meer artikel 61 Wet financiering sociale verzekeringen en/of artikel 34 of 35 Invorderingswet 1990 (inclusief toekomstige wijzigingen op deze wetgeving), aansprakelijk wordt gesteld voor door TU verschuldigde premies of belastingen of de kans bestaat dat dit zal geschieden, is TU verplicht de Wederpartij te voorzien van alle informatie teneinde laatstgenoemde in staat te stellen te bewijzen dat de niet-betaling van die schulden noch aan de Wederpartij noch aan TU noch aan enige door de TU ingeschakelde onderaannemer te wijten is.
53.10 Indien de Wederpartij dit verzoekt, dient TU, voor eigen rekening, ervoor zorg te dragen dat de op grond van de in dit artikel over te leggen verklaringen dan wel opgaven afkomstig zijn van een registeraccountant.

54. Verwerking van persoonsgegevens

Indien de door TU uit te voeren Diensten (mede) bestaan uit het ten behoeve van de Wederpartij verwerken van persoonsgegevens, geldt het in dit artikel bepaalde.
54.1 TU zal persoonsgegevens steeds verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en eventuele andere toepasselijke voorschriften, voorwaarden en bepalingen.
54.2 Behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen, mogen TU en een ieder die onder haar gezag handelt, persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de Wederpartij. In een order of overeenkomst uitdrukkelijk omschreven verwerkingen worden geacht plaats te vinden in opdracht van de Wederpartij. Andere verwerkingen mogen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Wederpartij.
54.3 Onverminderd het vorenstaande, zal TU de persoonsgegevens waarvan hij bij het uitvoeren van de Diensten kennis neemt, geheim te houden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. TU zal aan een ieder die onder haar gezag handelt en toegang heeft tot de te verwerken persoonsgegevens, geheimhouding opleggen met
betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens.
54.4 TU zal technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van de door haar ten behoeve van de Wederpartij te verwerken persoonsgegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau te garanderen gelet op de risico's
die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen en zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
54.5 TU zal persoonsgegevens ten behoeve van de Wederpartij slechts in Nederland verwerken.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Technische Unie B.V

Technische Unie B.V., gevestigd te Amstelveen, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 21 december 2009, onder nummer 110/2009.

Deel A Algemeen

Deel B Aanvullende Voorwaarden met betrekking tot de levering van diensten