• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
 • Snelle levering op uw werkplek
 • Klantenservice

Privacy Statement Technische Unie B.V.

Technische Unie B.V. is een technische groothandel die technische installatiematerialen voor bouw, installatie en industrie inkoopt bij leveranciers en aan zakelijke klanten levert. Daarbij verwerkt Technische Unie als verantwoordelijke persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom Technische Unie, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Technische Unie zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Inhoudsopgave

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. 'Direct' betekent bijvoorbeeld een naam. 'Indirect' betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij ‘indirect’ aan bijvoorbeeld een IP adres.

2. Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?

Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

3. Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot:

4. Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?

Technische Unie kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website www.technischeunie.nl. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van het Privacy Statement (met datum).

5. Waarvoor verwerkt Technische Unie persoonsgegevens?

Technische Unie B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van diensten

  Technische Unie verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten.

  Technische Unie verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, namen van contactpersonen.

  Technische Unie mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

 • Facturering

  Technische Unie verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen.

  Technische Unie verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen.

  Technische Unie mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten of leveranciers.

 • Klant- en leveranciersadministratie en klant- en leverancierscontact

  Technische Unie verwerkt persoonsgegevens in het kader van klantadministratie en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden.

  Technische Unie verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens, machtigingen financiële brieven. Technische Unie mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

 • Gebruik van klant- en leveranciersportaal

  Technische Unie verwerkt persoonsgegevens in het kader van het gebruik van het klant- en leveranciersportaal van Technische Unie dat te benaderen is via de website. Technische Unie verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoord.

  Technische Unie mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers en voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Technische Unie om haar bedrijfsvoering door middel van dit portaal efficiënt in te richten. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dit portaal. Het uitoefenen van het recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van de uitoefening van het recht van bezwaar.

 • Direct Marketing

  Technische Unie verwerkt persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden. Zo kan Technische Unie contact met klanten opnemen om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om nieuwsbrieven aan te verzenden.

  Technische Unie verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen, mailing voorkeuren.

  Technische Unie mag hiervoor persoonsgegevens verwerken van personen die hiervoor toestemming hebben gegeven of voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Technische Unie. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en op ieder moment, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De intrekking of het uitoefenen van uw recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar.

 • Marktonderzoek en productontwikkeling

  Technische Unie verwerkt persoonsgegevens voor ontwikkeling en optimalisatie van haar diensten. Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marktonderzoek. Technische Unie verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen. Technische Unie mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Technische Unie is om ten behoeve van haar bedrijfsvoering marktonderzoek te doen en producten te ontwikkelen en verbeteren. U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.

 • Fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling

  Technische Unie verwerkt persoonsgegevens voor fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling, onder meer door middel van kredietwaardigheidscontroles. Technische Unie verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W. gegevens, namen van contactpersonen, bankgegevens, betaalverplichtingen van de betreffende klant van Technische Unie, getekende financiële brieven.

  Technische Unie mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Technische Unie is om fraude te bestrijden en wanbetaling te voorkomen. U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.

 • Cookies

  De website www.technischeunie.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid van Technische Unie. Het cookiebeleid van de overige onder 3 genoemde websites vindt u op de betreffende website.

  Indien u vragen of klachten heeft over cookies kunt u contact opnemen met Technische Unie via privacy.officer@technischeunie.com.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Technische Unie B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt bij Technische Unie inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met:

privacy-klanten@technischeunie.com (voor klanten)
privacy-leverancier@technischeunie.com (voor leveranciers)

Om misbruik te voorkomen kan Technische Unie u vragen om u te identificeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.

8. Hoe beveiligt Technische Unie uw persoonsgegevens?

Technische Unie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van zowel technische- als organisatorische maatregelen zijn: encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de persoonsgegevens, enzovoorts. De website van Technische Unie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

9. Hoe lang bewaart Technische Unie persoonsgegevens?

Technische Unie bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven onder 5 omschreven en niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of toegestaan.

10. Heeft u klachten?

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen aan privacy.officer@technischeunie.com. Onze Privacy Officer is u graag van dienst. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

11. Contactgegevens Technische Unie

Technische Unie B.V.
Centraal Kantoor
T.a.v. Privacy Officer, afdeling Legal
Bovenkerkerweg 10-12
1185 XE Amstelveen

 

Read our Privacy Statement in English

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 april 2019